Jakie przepisy regulują tematykę szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Tematykę szkoleń obowiązkowych BHP w Polsce regulują następujące przepisy:

 • Kodeks Pracy, Dział X pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dz.U.2004.180.1860 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. „Zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2007 r. „ Zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe BHP?

Częstotliwość szkoleń okresowych BHP zależy ściśle od stanowiska pracownika. Możemy wyróżnić tutaj kilka grup zawodowych. Szkolenia okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych ?‍♂️ przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne (np. praca w wykopie, w zbiornikach), nie rzadziej niż 1 raz w roku. Warto tutaj dodać, że pierwsze szkolenie okresowe BHP pracownika na stanowisku robotniczym powinno odbyć się przed zakończeniem 1 roku jego pracy.

Częstotliwość szkoleń okresowych BHP u pozostałych grup zawodowych wygląda następująco:

 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami (np. brygadziści, liderzy) – co 5 lat,
 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – co 5 lat,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych – co 6 lat,
 • osoby, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne – co 5 lat,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby – co 5 lat.

Kto może być zwolniony z uczestnictwa w szkoleniu okresowym BHP?

Ze szkolenia okresowego BHP może być zwolniona osoba, która:

 • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego BHP,
 • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Dodatkowo od stycznia 2019 r. szkolenie okresowe BHP pracownika nie jest wymagane w przypadku ?  stanowisk administracyjno-biurowych. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z oceny ryzyka zawodowego wynika, że jest to konieczne.

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia okresowego BHP?

Tak. Art. 237(3) § 2(1) Kodeksu Pracy stanowi iż, ?  pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane, co 5 lat.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi nowymi publikacjami oraz nowościami produktowymi, zapraszamy Cię do śledzenia nas na LinkedIn.