REGULAMIN GRYWALIZACJI BHP DLA PRACOWNIKÓW BASELL ORLEN POLYOLEFINS I BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ Z OKAZJI DNIA BEZPIECZEŃSTWA W GRUPIE BOP z dnia 13 maja 2024 r.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie – Grywalizacja BHP: „Zrozum swój kręgosłup i zacznij z nim współpracować”, organizowanym w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa w Grupie BOP.

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) z siedzibą w Płocku (09-400) przy ul. Ignacego Łukasiewicza 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000143578, o kapitale zakładowym wynoszącym 907 398 000,00 zł, NIP: 774-27-45-992, (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs prowadzony będzie przez Proresult s.c. z siedzibą w Białymstoku (15 – 057) przy ul. Bolesława Chrobrego 5d lok. 40, który jest dostawcą i administratorem platformy elektronicznej, na której odbywać się będzie konkurs.

4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. zatrudnieni w dniach trwania konkursu.

§2

Cel konkursu i termin

1. Celem konkursu jest utrzymywanie wysokiej kultury bezpieczeństwa, w tym budowanie świadomości w zakresie ręcznego transportu ładunków oraz ergonomii pracy fizycznej.

2. Konkurs – Grywalizacja odbędzie się w terminie: od 15 maja 2024 r. godz. 6:00 do 21 maja 2024 r. godz. 23:59. Zarówno przed jak i po tym terminie nie będzie możliwe uruchomienie Quizu.

§3

Zasady uczestnictwa

1. Konkurs prowadzony będzie na platformie internetowej administrowanej przez Proresult s.c. z siedzibą w Białymstoku.

2. Aby wziąć udział w konkursie – Grywalizacji BHP, potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu, np. komputer, tablet, smartphone. Do zalogowania się do platformy konkursowej nie jest konieczne połączenie z siecią internetową służbową, więc można to zrobić z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu (prywatnym lub służbowym) i o dowolnym czasie w wyznaczonym terminie, określonym w paragrafie 2. 

3. Organizator konkursu udostępnia link do zalogowania się do platformy Grywalizacji BHP:  https://bit.ly/49SOaie Link ten oraz kod QR dostępny będzie również w Intranecie BOP oraz na plakatach rozdystrybuowanych we wszystkich lokalizacjach BOP i BOPS.

4. Warunkiem uczestnictwa w grywalizacji bhp jest łączne spełnienie następujących warunków:

a. wpisanie w przeglądarkę internetową adresu: https://bit.ly/49SOaie  lub zaczytanie kodu QR

b. zapoznanie z regulaminem Grywalizacji (dostępny na etapie rejestracji uczestnika);

c. prawidłowa rejestracja uczestnika za pomocą podania swoich danych osobowych:

d. zapoznanie się materiałami szkoleniowymi udostępnionymi na platformie oraz rozwiązanie quizu.

5. Orientacyjny czas trwania Grywalizacji BHP uzależniony jest od Uczestnika, ale szacowany jest na około 10 minut.

6. Hasło powinno składać się z  8 znaków (należy je ustawić indywidualnie).

7. Każdy uczestnik może tylko 1 raz wziąć udział w Grywalizacji BHP.

§4

Zasady przyznawania nagrody

1. Spośród wszystkich Uczestników konkursu, tj. każdy pracownik BOP i BOPS, który poprawnie zalogował się do Grywalizacji BHP, zgodnie z paragrafem powyżej, zostanie wyłoniony 1 zwycięzca, zgodnie z poniższymi kryteriami.

2. Kryteria wygranej:

a. udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru;

b. szybkość przejścia przez całą grywalizację BHP (dotyczy video + test);

c. obowiązuje algorytm: poprawność odpowiedzi i czas przejścia całej rozgrywki!

3. Po zakończeniu terminu Grywalizacji BHP, tj. po godzinie 9.00 dnia 22 maja 2024 r. administrator platformy – Proresult s.c. na podstawie zebranych danych poinformuje Organizatora o wyłonionym Zwycięzcy.

4. Wręczenie nagrody nastąpi w dniu 22 maja 2024 r.

§5

 Nagroda w konkursie

1. Zwycięzca Grywalizacji BHP otrzyma nagrodę rzeczową Apple iPhone 15.

2. Zwycięzca zobligowany jest do potwierdzenia na piśmie (Załącznik nr 1) otrzymania nagrody. W przypadku braku zgody, nagroda przekazywana jest kolejnej osobie spełniającej wymagania określone w paragrafie 4.

3. Potwierdzenie otrzymania nagrody należy przekazać do Biura Personalnego BOP, celem realizacji obowiązków podatkowych.

4. Wartość nagrody  rzeczowej o której mowa w pkt. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przypisana Pracownikowi do przychodu. Od powyższej kwoty Pracodawca naliczy i odprowadzi  zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

§6

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w zakresie zgłoszenie się do konkursu danych podanych na stronie www.powersafety.pl jest Proresult s.c. z siedzibą w Białymstoku (15 – 057) przy ul. Bolesława Chrobrego 5d lok. 40, który jest dostawcą i administratorem platformy elektronicznej, na której odbywać się będzie konkurs.

2. Polityka prywatności Proresult s.c. jest dostępna pod adresem: https://powersafety.pl/polityka-prywatnosci/

3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w zakresie organizacji konkursu i wydania nagród jest Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-400, ul. Łukasiewicza39, (dalej: BOP) informuje, że jest Kontaktowy numer  telefonu  do  administratora danych: +48 24 364 73 00, email:  info@basellorlen.pl

4. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w BOP  służy następujący adres email: IOD@basellorlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby BOP, wskazany w pkt. I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

5. Dane osobowe uczestników konkursu, którzy zarejestrują się na stronie www.powersafety.pl, zostaną przekazane do BOP przez podmioty świadczący usługi dla BOP, firmę Proresult s.c.

6. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez BOP, w następujących celach:

a. Przeprowadzenie konkursu Grywalizacja BHP „Zrozum swój kręgosłup i zacznij z nim współpracować”,

b. obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy BOP a Panią/Panem,

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BOP, w tym w szczególności obowiązków  wynikających z prawa podatkowego.

7. Podstawą prawną przetwarzania przez BOP Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 4 powyżej jest:

a. zgoda na udział w konkursie Grywalizacja BHP „Zrozum swój kręgosłup i zacznij z nim współpracować”, wyrażona poprzez dobrowolny i świadomy udział w konkursie poprzedzający konieczność podania swoich danych osobowych,

b. wypełnianie obowiązków  prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),

c. prawnie usprawiedliwiony interes BOP (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

8. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być ujawniane przez BOP podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności spółkom z Grupy Kapitałowej oraz podmiotom świadczącym usługi: fakturowania, teleinformatyczne, , doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacji oraz administratorowi platformy konkursowej.

9. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przez okres trwania konkursu oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, w tym przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. konkursem.

10. Uczestnikom konkursu przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do sprostowania danych osobowych,

c. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od BOP danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby BOP przesłał dane do innego administratora. Jednakże BOP zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,

e. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy BOP przetwarza dane osobowe uczestników konkursu na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: IOD@basellorlen.pl lub adres siedziby BOP z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

11. Przysługuje uczestnikom konkursu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w żaden sposób. 

§7

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zmiany lub unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn.

2. Decyzje Organizatora podjęte we wszystkich sprawach i na każdym etapie są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników.

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 227).

4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie Dyrektor HSEQ.

5. Zasady Konkursu nie przewidują żadnego trybu odwoławczego.

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

7. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.

                                                   Aleksander Rosek

                                    Dyrektor ds. Produkcji

Umberto Credali

Prezes Zarządu BOPS

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu

 Grywalizacji BHP dla pracowników BOP/BOPS

z okazji Dnia Bezpieczeństwa w GRUPIE BOP

Płock, dnia: …………………2024 r.

Imię i nazwisko Pracownika: ………………………….

Nr komp. ………………………………………………..

Komórka organizacyjna ………………………………

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY RZECZOWEJ W KONKURSIE

GRYWALIZACJI BHP DLA PRACOWNIKÓW BOP/BOPS

Z OKAZJI DNIA BEZPIECZEŃSTWA W GRUPIE BOP

Potwierdzam odbiór w dniu …………. 2024 r. nagrody rzeczowej…………….. o wartości ………………………………brutto.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przypisanie do mojego przychodu kwoty wartości nagrody w wysokości ……………………brutto  ,

3. Od powyższej kwoty Pracodawca naliczy i odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

…………………………………..

Czytelny podpis Nagrodzonego

Otrzymują:

1 x Nagrodzony

1 x BOP a/a

Wyślij wiadomość

    Masz pytania? Tutaj pozostaw nam wiadomość. Nasz zespół odpisuje z prędkością przejazdu chińskiej kolei na trasie Pekin-Szanghaj, więc spodziewaj się naszej odpowiedzi już wkrótce.

    Temat wiadomości: *