Służba BHP: strażnicy bezpieczeństwa

Służba BHP odgrywa kluczową rolę w każdym zakładzie pracy. Jej głównym celem jest dbanie o to, aby pracownicy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo tego, że często nie traktowana poważnie przez pracowników, to pełni niesłychanie poważne zadania. Oto kilka kluczowych zadań służby BHP według zaleceń:

 1. Dbanie o przestrzeganie zasad BHP: higieniczne warunki pracy, czyli co? Służba BHP monitoruje, czy pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. W razie wykrycia uchybień podejmuje odpowiednie kroki i może wydawać polecenia usunięcia uchybień. To tacy strażnicy stojący na straży ochrony zdrowia pracowników.
 2. Szkolenia w zakresie BHP: Organizuje szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników, aby przekazać im niezbędną wiedzę na temat bezpiecznych metod wykonywania pracy.
 3. Inspekcje bezpieczeństwa: Regularnie przeprowadza inspekcje zakładu pracy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Sprawdza, czy pracodawca i pracownicy przestrzegają wymaganych standardów. Inspekcje realizowane są m.in. w formie safety gemba walk, safety walk, obchód bezpieczeństwa.
 4. Współpraca z Inspekcją Pracy: Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy (PIP) i jest gotowa dostarczyć wszelkie informacje na temat warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP. Pracownik służby bhp dodatkowo na bieżąco weryfikuje, jakie przepisy prawa się zmieniły i czy te zmiany wymagają również podjęcia dodatkowych działań w przedsiębiorstwie.
 5. Reagowanie na zagrożenia: W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia zdrowia pracowników, służba BHP podejmuje odpowiednie kroki, wydając polecenia usunięcia uchybień.
 6. Konsultacje z pracodawcą: Służba BHP konsultuje się z pracodawcą w zakresie BHP i wspólnie opracowuje zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Kto w Polsce ustala zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?

W polskich przedsiębiorstwach nadzorem nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się kilka instytucji i organów. Oto główne:

 1. Pracodawcy: są głównie odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w swoich zakładach. Mają obowiązek organizować pracę zgodnie z zasadami BHP i dostarczać niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. hełmy ochronne, okulary ochronne). Odpowiadają także za szkolenia pracowników w zakresie BHP.
 2. Służba BHP: Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest często zatrudniana przez pracodawców lub wynajmowana jako usługa zewnętrzna. Jej głównym zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP w zakładzie pracy, organizowanie szkoleń BHP, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa oraz współpraca z pracodawcą w zakresie BHP.
 3. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP): to organ administracji publicznej, który nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym z zakresu BHP. W zakresie działań Państwowej Inspekcji Pracy leży np. przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy, wystawianie mandatów i nakładanie kar za naruszenia przepisów.
 4. Zakładowy Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: w większych zakładach pracy może istnieć zakładowy zespół ds. BHP, który współpracuje zarówno z pracodawcą, jak i służbą BHP. Zespół ten ma za zadanie doradzać pracodawcy w sprawach BHP, brać udział w analizie i eliminowaniu ryzyka oraz monitorować przestrzeganie przepisów BHP. Coraz częstszą praktyką w korporacjach i dużych firmach jest m.in. powoływania zespołu Safety Champion’ów, Amabasadorów Bezpieczeństwa itd.
 5. Organizacje związkowe: Organizacje związkowe, reprezentując pracowników, mogą bacznie śledzić przestrzeganie przepisów BHP w zakładach pracy i w razie potrzeby interweniować w obronie pracowników według zaleceń społecznego inspektora pracy.
 6. Zakładowy Lekarz Medycyny Pracy: odpowiada za nadzorowanie stanu zdrowia pracowników w kontekście pracy oraz współpracuje ze służbą BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Zasady BHP jako część kultury organizacyjnej

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nie są jedynie regulacjami prawno-administracyjnymi i szeregiem zarządzeń wydawanych przez instytucje odpowiedzialne w zakresie polityki socjalnej i społecznej. Zasady te stanowią istotną część kultury organizacyjnej każdej firmy. To w szczególności pracodawca ma obowiązek organizować pracę zgodnie z zasadami BHP, a pracownicy mają niezbywalne prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, przy adekwatnym do stanowiska i odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki.

Co więcej to właśnie rozwój technologii powoduje, że zasady i całe BHP jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną.

Bezpieczeństwo, nie tylko w pracy to podstawa

Służba BHP odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Pracownicy powinni mieć pewność, że ich zdrowie i życie są chronione, a pracodawcy są zobowiązani do odpowiedniego zainteresowania warunkami pracy swojego zespołu oraz do zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Zasady BHP nie tylko chronią pracowników, ale także przyczyniają się do efektywności i stabilności organizacji. Dlatego warto inwestować w ich przestrzeganie i rozwijanie kultury bezpiecznej pracy.

Nie zapominajmy, że każdy pracownik ma prawo do pracy w bezpiecznych warunkach, a każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić takie warunki. To wspólna odpowiedzialność, która przyczynia się do sukcesu firmy.