W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa… Czym jest Instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to dokument zawierający przepisy, zasady oraz wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy i higieny pracy w danym zakładzie lub na danym stanowisku pracy. Jest to niezwykle istotny element zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizacji ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Dlaczego Instrukcja BHP jest ważna?

Instrukcja BHP jest nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna z kilku powodów:

 1. Bezpieczeństwo pracowników: zapewnia pracownikom bezpieczne warunki pracy i chroni ich przed potencjalnymi zagrożeniami.
 2. Zgodność z prawem: zakłady pracy są zobowiązane do posiadania i przestrzegania Instrukcji BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Minimalizacja ryzyka: pomaga w identyfikacji potencjalnych ryzyk i określeniu sposobów ich minimalizacji.

Edukacja pracowników: instrukcja BHP uczy pracowników na temat bezpiecznych praktyk i procedur pracy. Można pokusić się o stwierdzenie, że to „ściąga” w jaki sposób pracownik powinien postępować, co ma robić, a co jest zakazane.

Kiedy przydaje się instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy?

Instrukcje BHP są przydatne w wielu sytuacjach, których celem jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę zdrowia pracowników. Ich rola polega na dostarczaniu jasnych i przemyślanych wytycznych, które pomagają pracownikom unikać ryzyka i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Oto kilka przykładów, kiedy instrukcja BHP jest szczególnie istotna:

 1. Przy zatrudnianiu nowych pracowników: Instrukcja BHP jest niezbędna podczas wprowadzania nowych pracowników do firmy. Pomaga im zrozumieć zagrożenia związane z wykonywaną pracą oraz przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto więc pamiętać, aby instrukcja była sporządzona w zrozumiałym dla pracownika języku. Zaleca się okraszenie jej również zdjęciami, grafikami, rysunkami, dzięki czemu proces poznawczy będzie efektywniejszy.
 2. Podczas szkoleń BHP: Instrukcje BHP stanowią ważną część szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP. Szkolenia te są obowiązkowe i pomagają pracownikom poznać procedury i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. Polecamy Ci wpleć wybrane instrukcje BHP do szkolenia i osadzić na nich ćwiczenia. Wręcz pracownikom instrukcję jak również listę pytań do tej instrukcji – i szybki quiz bhp gotowy!
 3. Przy wykonywaniu prac specjalistycznych: W przypadku prac wymagających specjalistycznej wiedzy lub ryzykujących wystąpienie niebezpiecznych sytuacji, instrukcje BHP są niezbędne. Dają pracownikom jasne wytyczne dotyczące postępowania i bezpiecznej pracy. To tzw. instrukcja stanowiskowa.
 4. W sytuacjach awaryjnych: Instrukcje BHP zawierają informacje i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak: pożary, wypadki czy ewakuacje. Pomagają pracownikom działać skutecznie i bezpiecznie w trudnych okolicznościach.
 5. Podczas przeglądów i kontroli BHP: Instrukcje BHP są przydatne podczas przeprowadzania przeglądów i kontroli z zakresu BHP przez organy nadzoru, np. przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Oprócz tego, że dana instrukcja BHP jest dostępna dla pracowników, ważne jest również to, aby była ona okresowo przeglądana i aktualizowana.
 6. Podczas procesów szkoleniowych: Instrukcje BHP są często wykorzystywane przez szkoleniowców i trenerów podczas prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy np. szkolenia z zakresu pracy na wysokości, LOTO, ergonomia pracy na produkcji.
 7. Przy wykonywaniu zadań w nowych warunkach: Kiedy pracownicy wykonują zadania w nowych warunkach, na przykład na nowych stanowiskach pracy lub w innej lokalizacji, instrukcje BHP pomagają im dostosować się do nowych okoliczności, urządzeń technicznych i pracować bezpiecznie.
 8. Przy rozwiązywaniu problemów BHP: Instrukcje BHP mogą być również przydatne podczas rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przy opracowywaniu procedur zapobiegawczych.

Gdzie należy umieszczać Instrukcje BHP?

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w widocznym i dostępnym miejscu dla wszystkich pracowników. Najczęściej można je znaleźć w miejscach takich jak:

 • Biura i stanowiska pracy: w formie wydrukowanej lub elektronicznej na komputerach.
 • Warsztaty i hale produkcyjne: na tablicach informacyjnych lub w pobliżu stanowisk pracy.
 • Pomieszczenia socjalne: dla łatwiejszego dostępu i przypomnienia pracownikom o ich obowiązkach w zakresie BHP.

Kto konstruuje treść instrukcji BHP?

Treść Instrukcji BHP powinna być opracowana przez zespół pracowniczy, najlepiej przełożonego działu przy udziale inżynierów i pracowników liniowych. Rolą specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest opiniowanie, doradzanie w trakcie powstawania instrukcji BHP. Tylko dzięki pracy zespołowej, a nie pracy pojedynczej osoby można opracować instrukcję BHP, która będzie opisywać zagrożenia i działania profilaktyczne.

Gdzie można znaleźć i kupić Instrukcje BHP?

Instrukcje BHP można znaleźć i nabyć w różnych źródłach:

 1. Konsultanci ds. BHP: Firmy specjalizujące się w doradztwie BHP mogą opracować spersonalizowaną Instrukcję BHP dostosowaną do potrzeb danego zakładu.
 2. Internet: Istnieją liczne strony internetowe i sklepy online, gdzie można znaleźć gotowe szablony Instrukcji BHP, na pewno znajdą się w nich ogólne instrukcje BHP. Jednak uwaga, nigdy nie traktuj zakupionej instrukcji bhp, jako ostatecznego produktu. Przejrzyj zakupiony dokument, wprowadź niezbędne zmiany, aby instrukcja bhp odnosiła się konkretnie do Twojego miejsca pracy.
 3. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej: W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z póź. zmianami) znajdziesz podstawowe wytyczne nt. składowych elementów instrukcji bhp.

Rodzaje Instrukcji BHP

Istnieje wiele rodzajów Instrukcji BHP, dostosowanych do różnych aspektów pracy. Oto kilka przykładów:

 • Instrukcje stanowiskowe: Dotyczą konkretnej pracy na określonym stanowisku i zawierają szczegółowe wytyczne.
 • Instrukcje obsługi maszyn: Skoncentrowane na bezpiecznym użytkowaniu konkretnych maszyn lub urządzeń.
 • Instrukcje udzielania pierwszej pomocy: Zawierają wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków np. w sytuacji złamania, zranienia czy zatrzymania krążenia.
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego: Opisują sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. Dodatkowo określają warunki ochrony przeciwpożarowej i opisują urządzenia przeciwpożarowe występujące w firmie.

Instrukcja BHP to nieodzowny dokument w każdym zakładzie pracy. Odpowiednio opracowana i przestrzegana instrukcja może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników oraz minimalizację ryzyka. Pamiętajmy o jej istotności, zarówno w kontekście prawnym, jak i ludzkim. Dzięki niej tworzymy środowisko pracy, które stawia na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Niezależnie od rodzaju instrukcji, pamiętaj też o jej aktualizacji i regularnym przeglądzie. Świat się zmienia i aby utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualizacje dokumentacji są niezbędne.