Bezpieczeństwo i higiena pracy to obowiązkowy aspekt każdej działalności gospodarczej. Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pracodawcy organizują szkolenia BHP swoim pracownikom. Jednym z kluczowych elementów tych szkoleń są testy BHP, które sprawdzają wiedzę pracowników na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde szkolenie okresowe dla wszystkich grup pracowników kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba, która zakończyła test BHP wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie. Na zaświadczeniu znaleźć się powinno: imię i nazwisko, data urodzenia kursanta oraz data zrealizowanego szkolenia.

Poniżej zapoznaj się z naszymi propozycjami pytań zamkniętych typu ABC, które możesz wpleć w opracowywany przez Ciebie test BHP po obowiązkowym szkoleniu okresowym. Wszystkie poniższe pytania podzieliliśmy na kilka bloków tematycznych: prawo pracy, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa, a także pozostałe pytania. Miłego korzystania!

Przykładowe pytania:

TEST BHP: PRAWO PRACY

1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

A. Najwyższa Izba Kontroli

B. Państwowa Inspekcja Pracy

C. Prokuratura

2. Kto płaci za badanie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy?

A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

B. Państwowy Zakład Ubezpieczeń

C. Pracodawca

3. Umowa o wykonywanie określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy, pod jego kierunkiem oraz w miejscu i czasie przez niego wskazanym to:

A. umowa o pracę

B. umowa o dzieło

C. umowa zlecenie

4. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:

A. 21 dni od daty wypadku

B. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku

C. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku

5. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

A. 50 kg

B. 40 kg

C. 30 kg

6. W myśl przepisów Kodeksu Pracy, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi:

A. specjalista ds. BHP

B. pracodawca

C. kierownik zmiany

7. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

A. pracownicy na stanowiskach robotniczych

B. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe

C. pracownicy przyjmowani do pracy, przed dopuszczeniem do pracy

TEST BHP: PIERWSZA POMOC

1. W przypadku resuscytacji osoby dorosłej w standardowym schemacie, stosunek uciśnięć klatki piersiowej do sztucznych oddechów wynosi:

A. 15:2

B. 2:15

C. 30:2

2. W jakim tempie uciskamy klatkę piersiową (tempo na minutę)?

A. 120-140

B. 100-120

C. 70-100

3. Oparzenie skóry wymaga jak najszybszego:

A. nałożenia suchego opatrunku

B. ochłodzenia miejsca oparzenia zimną wodą

C. podania środków przeciwbólowych

4. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

A. zwolnić pracownika odpowiedzialnego za wypadek

B. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

C. zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną

5. Poszkodowanego, który jest nieprzytomny i oddycha należy ułożyć w pozycji:

A. na brzuchu

B. na wznak

C. na boku

TEST BHP: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

A. gaśnicą pianową

B. wodą

C. gaśnicą śniegową

2. Co pracownik musi zrobić w przypadku wykrycia pożaru?

A. powiadomić służbę BHP

B. opuść miejsce pracy tak szybko, jak to możliwe

C. zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i przełożonego

3. Do gaszenia palącej się na pracowniku odzieży należy użyć:

A. wody z najbliższego hydrantu

B. koca gaśniczego

C. gaśnicy proszkowej

4. W zależności od płonącego materiału, jego stanu skupienia i sposobu spalania, pożary możemy podzielić na następujące grupy:

A. A, B, C, D, F

B. A, B, C

C. A, B, C, D, E

5. Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem stosuje się:

A. gaśnice śniegowe lub proszkowe

B. gaśnice pianowe lub płynowe

C. wodę z hydrantów

6. System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:

A. ugasić pożar

B. wykryć i ugasić pożar

C. wykryć pożar

7. Ile powinna wynosić minimalna szerokość dostępu do sprzętu gaśniczego?

A. 1 m

B. 0,75 m

C. 0,5 m

POZOSTAŁE PYTANIA

1. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

A. powodujące niezdolność do pracy

B. powodujące skaleczenie pracownika

C. nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą powodujące uraz lub śmierć pracownika

2. Poniżej jakiej wartości, nie może spaść temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych?

A. 16°C

B. 18°C

C. 20°C

3. Kobieta w ciąży nie może być w czasie zmiany roboczej narażona na hałas:

A. przekraczający 80 dB

B. przekraczający 60 dB

C. przekraczający 65 dB

4. W godzinach nadliczbowych w porze nocnej nie wolno zatrudniać:

A. pracowników po 50 roku życia

B. osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy

C. kobiet w ciąży i młodocianych

5. Czas pracy pracownika młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać:

A. 6 godzin na dobę

B. 8 godzin na dobę

C. 12 godzin na dobę

6. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:

A. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku

B. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku

C. 21 dni od daty wypadku

7. Kobieta zatrudniona przy pracy stałej przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo przenosić:

A. 25 kg

B. 20 kg

C. 12 kg

8. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

A. odpłatnie
B. z częściową odpłatnością
C. bezpłatnie

I jak podobał Ci się ten artykuł? Jeżeli chcesz więcej, śledź nas na Linkedin. Zapraszamy!