19 września Dzień Pracownika Służby BHP

Czas zerwać kolejną kartkę z kalendarza. To właśnie dziś wszyscy bhp-owcy obchodzą swoje święto. Działania tej służby są regulowane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.).

Ciekawe czy wiecie, że święto Pracownika Służby BHP zostało uchwalone dopiero w 2010 roku. Służba BHP pełni funkcję doradczą, nadzorująca i kontrolną w miejscu pracy. W istocie często sprowadza się to do kontroli warunków pracy w zakładzie oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp zarówno przez pracowników, jak i osoby odpowiedzialne za kierowanie pracownikami. Warto dodać, że dzisiejszy pracownik służby BHP to niejednokrotnie również inicjator pomysłów na rzecz rozwijania kultury bezpieczeństwa, mentor, lider.

Jakie zadania ma służba BHP?

Zadania służby BHP zostały ściślej określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania służby BHP to m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP,
 • przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie rejestrów, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. Również przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • udział w opracowywaniu dokumentów (współudział) z zakresu BHP,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy.

Dzień Pracownika Służby BHP – życzenia od Power Safety

Z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby BHP (19 września) składamy życzenia przedstawicielom Służby BHP za wykonywaną przez Was pracę oraz pokazywanie wokoło, że BHP jest arcy-ważne.

Cały zespół Power Safety życzy Wam:

 • samych uśmiechniętych inspektorów PIP (którzy Was odwiedzają w trakcie rutynowych kontroli),
 • współpracujących pracodawców i kierownictwa (ponieważ bez nich kultura bezpieczeństwa nie istnieje),
 • samych aktywnych oraz zaangażowanych uczestników szkoleń BHP,
 • 0 niezgodności podczas audytów ISO 45:001,
 • najważniejszego! – 0 wypadków przy pracy.